Stadgar

 

Stadgar för Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening (SER)

Org. Nummer: 802000-7426

SER är en intresseförening för Sveriges elektro-, data- och IT-ingenjörer

§ 1 Ändamål

Föreningens ändamål är:

  • att åstadkomma och stimulera utbyte av erfarenheter och kunskaper på elektro-, data- och informationsteknikens områden*,
  • att befordra den samhällsnyttiga utvecklingen inom SERs verksamhetsområden, samt
  • att främja medlemmarnas yrkeskunnighet och ansvarskänsla samt ett gott kamratskap dem emellan.

* Med elektroteknik avses här i det följande såväl kraftteknik och installationsteknik som teleteknik och elektronik. Till föreningens verksamhetsområde räknas också eltekniken närstående ämnen.

§ 2 Verksamhet

Föreningen verkar genom att anordna föredrag och studiebesök, genom att utge eller medverka i tidskrifter och andra publikationer samt genom deltagande i utredningar, kurser och andra åtgärder, om kan tjäna föreningens ändamål. Föreningen samarbetar därvid med Sveriges Ingenjörer, med elektro- och dataingenjörsföreningar i andra länder, med andra föreningar och organisationer inom SERs verksamhetsområden samt med svenska ingenjörsföreningar för andra fack.

§ 3 Medlemskap

Till ordinarie medlem i föreningen antages den

1. som fullgjort prestanda för avgångsbetyg från utbildningslinje för elektro-, data- eller informationsteknik vid svensk teknisk högskola eller motsvarande;

2. som efter avslutad ingenjörsutbildning i elektro-, data- eller informationsteknik vid tekniskt gymnasium eller motsvarande utbildning varit verksam som ingenjör under minst tre år;

3. som är lärare i elektro-, data- eller informationstekniskt ämne vid teknisk högskola, gymnasium eller motsvarande;

4. som utan att uppfylla ovanstående villkor är en kunnig och erfaren idkare av teknisk verksamhet inom föreningens intresseområde.

Till juniormedlem i föreningen antages studerande inom utbildningslinje för elektro-, data- eller informationsteknik vid svensk teknisk högskola eller motsvarande.

Till hedersledamot i föreningen kan kallas person, som gjort sig synnerligen förtjänt beträffande elektro-, data- eller informationsteknikens utveckling eller föreningens verksamhet.

§ 4 Erhållande av medlemskap

Ordinarie medlemskap enligt § 3, mom. 1-3, samt juniormedlemskap erhålles efter anmälan.
Ordinarie medlemskap enligt § 3, mom. 4, erhålles efter ansökan ställd till föreningens styrelse, vilken äger bifalla eller avslå ansökan.
Hedersledamotskap erhålles genom beslut av årsmöte efter enhälligt förslag av styrelsen. För kallelse fordras att vid årsmötets beslut minst två tredjedelar av rösterna avges för förslaget.

§ 5 Utträde

Medlem kan efter skriftlig anmälan till styrelsen utträda ur föreningen. Erlagd medlemsavgift återbetalas därvid inte.
Medlem, som inte betalat årsavgiften för det gångna året, får påminnelse max två gånger med en månads mellanrum. Om föregående årsavgift ändå inte betalas övergår medlemmens aktiva medlemskap till ett vilande. Medlem blir åter aktiv med åtnjutande av föreningens medlemsförmåner först sedan de ekonomiska förpliktelserna mot föreningen fullgjorts.

Medlem, som genom sitt handlande skadat föreningens anseende, kan efter enhälligt beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 6 Medlemsavgifter

Styrelsen lämnar varje år till höstens budgetmöte förslag till kommande års medlemsavgift. Beslut fattas på budgetmötet. Avgiften är densamma oberoende av var i Sverige man är bosatt. Avgiften kan differentieras, om detta är motiverat exempelvis av skilda hanteringskostnader eller av samarbetsavtal med andra organisationer.

Avgiften är reducerad för juniormedlemmar enligt § 3 samt för medlemmar, som uppnått pensionsåldern (65 år) eller är bosatta i utlandet. På särskilda grunder kan nedsättning av avgiften i andra fall efter skriftlig ansökan beviljas av styrelsen.

§ 7 Ekonomi

Styrelsen ansvarar för hanteringen av föreningens löpande ekonomi och föreningens fonder. Av styrelsen utarbetad budget för nästföljande år skall underställas budgetmötet. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.

§ 8 Årsmöte och budgetmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas senast i maj månad. Därvid skall behandlas följande föreningsangelägenheter:

1. Styrelsens berättelse för föregående år;

2. Revisorernas berättelse för föregående år;

3. Styrelsens ansvarsfrihet;

4. Tillsättande av valnämnd enligt § 13;

5. Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter samt av revisorer för tiden intill nästföljande årsmöte enligt § 10 och § 11;

6. Annan fråga som styrelsen eljest beslutar förelägga årsmötet eller vars upptagande senast 30 dagar i förväg påyrkas av minst femtio medlemmar.

Årsmötets föredragningslista jämte styrelsens förslag till beslut skall delges medlemmarna minst 15 dagar före årsmötet. Extra årsmöte må av styrelsen sammankallas då detta erfordras för beslut om stadgeändring eller i annan angelägenhet av stor vikt.
Budgetmötet skall hållas senast i november månad. Därvid beslutas om budget och medlemsavgifter för nästföljande kalenderår.

§ 9 Beslut på årsmöte och budgetmöte

Årsmötet och budgetmötet beslutar med enkel majoritet i samtliga frågor utom vid kallelse av hedersledamot, vid ändring av stadgar samt vid föreningens upplösning då § 4, § 14 resp. § 15 gäller.

Inträffar vid val att två eller flera personer erhåller lika röstetal, skiljes mellan dem genom lottning. Ifråga om andra beslut gäller vid lika röstetal den mening, som biträdes av mötets ordförande. Endast ärende, som är upptaget på föredragningslistan, får göras till föremål för beslut på årsmötet.

Varje medlem har rätt att avge sin röst genom fullmakt utställd på annan, vid årsmötet närvarande, medlem.

Den som önskar begagna sig av denna möjlighet skall skriftligen underrätta styrelsen härom samt om på vem fullmakten utställts. För att röstning genom fullmakt skall räknas giltig skall sådan anmälan vara föreningen tillhanda före årsmötet. Ingen må dock genom sådan fullmakt utöva rösträtt för mer än tio medlemmar.

§ 10 Styrelse

Föreningens styrelse består av 4-8  ledamöter, nämligen ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, och eventuellt 4  andra ledamöter. Val av styrelsens ledamöter sker för ett år i sänder. Ingen får i samma funktion tillhöra styrelsen längre tid än fyra år i följd. Vid val av styrelse skall hänsyn tagas till lämplig representation för skilda arbetsområden och åldersgrupper inom föreningen.  En av styrelsens ledamöter bör vara juniormedlem.

§ 11 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning utser årsmötet en revisor och en ersättare. Senast under mars månad skall berättelse avges angående den verkställda revisionen för senast förflutna räkenskapsår.

§ 12 Styrelsens åligganden och beslut

Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, att verkställa årsmötets beslut samt att, i den mån ej annat föreskrivits, förvalta föreningens tillgångar och senast under mars månad avge berättelse över verksamheten under föregående kalenderår.
Styrelsens beslut fattas med enkel röstövervikt och i normala fall genom öppen omröstning, där icke annat föreskrivs i dessa stadgar (§ 4, § 5 och § 15). På begäran kan sluten votering ske. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. Styrelsens beslut skall för att äga giltighet biträdas av minst fem ledamöter.

§ 13 Valnämnd

Till förberedande av val av styrelse och revisorer, tillsätter årsmötet en valnämnd, bestående av 2 - 4 ledamöter, av vilka en sammankallande. Valnämnden skall senast 30 dagar före det årsmöte, då valet skall äga rum, meddela styrelsen sitt förslag, vilket skall tillkännages i årsmötets föredragningslista.

§ 14 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar kan framläggas av styrelsen eller av minst femtio medlemmar. Förslaget jämte styrelsens yttrande föreläggs nästföljande årsmöte. För ändring av stadgar erfordras, att beslut därom fattas vid två på varandra följande årsmöten med minst 45 dagars mellantid, varav det ena må vara extra årsmöte, samt att vid det senare av dessa möten minst två tredjedelar av samtliga röster avges för förslaget.

§ 15 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen skall ske i samma ordning som gäller för stadgeändring. Vid beslut om upplösning skall även fattas beslut om hur det skall förfaras med föreningens tillgångar.

INFO Dessa stadgar antogs första gången 1956 i samband med sammanslagningen av Svenska Elektroingenjörsföreningen (bildad 1888) och Svenska Elektroingenjörers Riksförbund (bildat 1949). De ändrades och kompletterades 1957, 1962 och 1967 samt omarbetades helt 1973 i samband med samtidig organisationsförändring inom Svenska Teknologföreningen och Sveriges Civilingenjörsförbund. Ändringar har därefter genomförts 1979, 1989, 2006, 2011 och 2023